Description

เรื่องราวของหน่วยที่ 8 ในเซ็คชั่นที่ 5 ของหน่วยจู่โจมเคลื่อนที่ 3 หน่วยที่ใช้เกราะพิเศษที่เรียกว่า Willware ในการต่อต้านอาชญากรรม


Producer(s) Genre(s)
Production IMS Mecha, Police, Sci-Fi

Episodes

Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei-cover

Rate. Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei: